คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (พ.ศ.2566)

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (OIT)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน