เลือกหน้า

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกันต่อต้านทุจริต

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ขอรับของขวัญ หรือของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ในเทศกาล...