เลือกหน้า

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ขอรับของขวัญ หรือของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ในเทศกาล วันสำคัญตามประเพณีนิยมและส่งเสริมการดำเนินงานด้วยความสุจริตโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล